1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERITS

Clínica Dental Dr. David Morales (en endavant, “CLINICA DENTAL”) es la titular de la plana web www.clinicamorales.net: un lloc d’Internet dedicat a oferir serveis d’informació relativa a la activitat desenvolupada per la empresa CLINICA DENTAL, i altres activitats derivades de la mateixa.

El site www.clinicamorales.net (en endavant, el “web-site”) facilita informació als seus usuaris sobre productes, serveis, novetats y demés assumptes d’interès relatius a la activitat de CLINICA DENTAL.

En el web-site no es fan transaccions comercials i els serveis que presta CLINICA DENTAL mitjançant el web-site son de franc , excepte que en algun d’ells s’especifiqui el contrari.

2. DESTINATARIS

ELs continguts del web-site estan destinats principalment a usuaris residents a Espanya.

3. CONDICION D’UTILITZACIÓ

El us del Web-site implica la acceptació sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condiciones contingudes al present Avis Legal.

Tots els usuaris faran servir els serveis del Web-site conforme a lo establert a les lleis aplicables i a les condicions del present Avis Legal, així com segons les instruccions pròpies de cada servei. En cas contrari, CLINICA DENTAL podrà bloquejar o denegar el accés de l’usuari al Web-site. Les condicions del present Avis Legal s’apliquen a tots els usuaris del Web-site, incloent-hi qualsevol altre àrea d’accés que es puguin crear al futur.

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de lo establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CLINICA DENTAL informa de que les dades personals facilitades a CLINICA DENTAL per l’usuari, ja sigui mitjançant el Web-site o qualsevol altre forma, quedaran incorporades a un fitxer propietat de CLINICA DENTAL, qui garanteix la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades.

El responsable del tractament d’aquest fitxer es CLINICA DENTAL DR DAVID MORALES , amb domicili social al Passeig de les Monges, nº 2, Codi Postal 08392 de Sant Andreu de Llavaneres, província de Barcelona. L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades segons lo establert en els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol•licitud mitjançant un correu electrònic a info@clinicamorales.net.

CLINICA DENTAL recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts en el Web-site, per elaborar perfils d’usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb fins comercials, publicitaris i formatius. En el cas de que les dades recollides vagin a ser utilitzades per finalitats diferents de les anteriorment exposades, CLINICA DENTAL sol•licitarà el consentiment exprés i per escrit de l’usuari.

CLINICA DENTAL ha adoptat les mesures tècniques necessàries para garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb lo establert en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprovat per el Real Decreto 994/1999, de 11 juny.

CLINICA DENTAL es compromet a guardar secret al voltant de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, de manera que, excepte que així se li exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.

5. MENORS D’EDAT

Els continguts del Web-site estan dirigits a persones majors d’edat. CLINICA DENTAL no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan CLINICA DENTAL tingui coneixement de que existeixen al seu fitxer dades de caràcter personal d’un menor, procedirà d’immediat a cancel•lar-les.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Tots els continguts, imatges, dissenys , dibuixos, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugi aparèixer en el futur al Web-site son titularitat de CLINICA DENTAL. L’usuari utilitzarà els serveis del Web-site respectant les citades titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Web-site.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Web-site que no haguí estat expressament autoritzat pel titular dels mateixos constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel•lectual.

CLINICA DENTAL es la titular en exclusiva dels drets d’explotació del Web-site, pel que qualsevol reproducció de la totalitat o part del mateix ha de estar expressament autoritzat por CLINICA DENTAL i ha de contenir la següent informació: Copyright © 2008 CLINICA DENTAL DR. DAVID MORALES

7. ENLLAÇOS

El Web-site pot contenir enllaços amb altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l’usuari. CLINICA DENTAL no es la titular de aquestes pàgines web, pel que no se responsabilitza dels seus continguts ni dels danys y prejudicis que l’ús de les mateixes pugi ocasionar a l’usuari.

Si l’usuari del Web-site accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen, CLINICA DENTAL es mantindrà al marge de qualsevol classe de relació que se pugues establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercer relacionat amb les mateixes.

Tanmateix, el titular d’una pàgina web en la que es pretengui insertar un enllaç al Web-site haurà d’obtenir, amb caràcter previ, una autorització per escrit de CLINICA DENTAL.

CLINICA DENTAL no serà responsable dels continguts d’aquelles pàgines web en las que existeixi un enllaç al Web-site i es mantindrà al marge de les relacions que se puguin establir entre els titulars de les mateixes i els usuaris del Web-site.

8. GARANTIAS I RESPONSABILITATS

CLINICA DENTAL ha posat tot de la seva part en que la informació del Web-site sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, CLINICA DENTAL no agaranteix ni es fa responsable de la exactitud i actualització dels continguts del Web-site. CLINICA DENTAL no se responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del Web-site i es reserva el dret a modificar aquets continguts en qualsevol moment i sense avis previ.

En el Web-site no es realitza cap tipus de transacció comercial, i cap dels seus continguts te la consideració d’oferta contractual a l’usuari. Les relacions comercials entre CLINICA DENTAL i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Venda de CLINICA DENTAL i/o per altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Web-site no imperen sobre els termes de les relacions comercials entre CLINICA DENTAL i els seus clients ni poden condicionar la política comercial que CLINICA DENTAL decideixi adoptar en cada moment.

El Web-site pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de CLINICA DENTAL o de tercers respecte a situacions futures i subjectes, per tant, a condicionants futurs. CLINICA DENTAL no es fa responsable de la influència que pugui exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències de les mateixes en las acciones o omissions de l’ usuari.

CLINICA DENTAL no es fa responsable dels errors o falles en el funcionament del Web-site, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet, inclosa la possible transmissió de virus informàtics. CLINICA DENTAL no agaranteix el funcionament ininterromput dels serveis del Web-site i no serà responsable dels danys i prejudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, CLINICA DENTAL no serà responsable en circumstancies de força major tals como incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre succés imprevisibles o inevitables.

El fet de que el Web-site descrigui o presenti determinats productes i/o serveis no implica un compromís de CLINICA DENTAL de que els mateixos estaran disponibles per l’usuari.

La exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà tant a CLINICA DENTAL como també als seus administradors, directius, empleats i representants.